Адвокат Манолова

Сфера на дейност

Данъчно право

Данъчни консултации

Представителство пред данъчната администрация

Дружествено право

Учредяване и регистрация на дружества

Структуриране на холдингови групи

Прехвърляне на акции и дружествени дялове

Корпоративно управление

Договори за управление

Прехвърляне нa предприятия

Преобразувания – вливане, сливане, отделяне, разделяне

Несъстоятелност и ликвидация

Процесуално право

Предварителна оценка на правни спорове и подготовка на съдебни процеси

Медиация

Процесуално представителство пред държавни съдилища

Арбитражни споразумения и процедури

Договори

Търговски сделки

Договори при общи условия

Кредитиране, лизинг

Агентски договори

Представителство и участие в преговори

Административно право

Обжалване на административни актове

Митнически и валутни консултации

Нормативни изисквания и правила на търговията и защита на потребителите

Консултиране относно регулаторните изисквания в България, разрешения, лицензии, концесии

Вещно право

Сделки с недвижими имоти

Консултиране на инвестиции в недвижимости

Управление на риска и данъчно консултиране

Съдействие при процедури по градоустройствено изменение

Строителство – изисквания и процедури

Нотариални процедури

Обезпечения

Защита правата на кредитори

Залози и ипотеки

Други обезпечения